STOWARZYSZENIE OGRODOWE „NASZ OGRÓDEK” W JAŚLE
38-200 JASŁO, UL. KACZOROWY 12A,  e-mail
: naszogrodekjaslo@wp.pl

Konto bankowe w BGŻ NBP PARIBAS: 03 2030 0045 1110 0000 0276 1350

 

 

Stowarzyszenie Ogrodowe
Nasz Ogródek w Jaśle

        Przypominamy o ograniczeniach w użytkowaniu działek wynikających z obostrzeń dotyczących przeciwdziałaniu epidemii koronawirusa:

  • Zakaz bezpośredniego kontaktu
    z innymi działkowcami,

  •  Zakaz pobytu dla osób spoza najbliższej rodziny działkowca,

  • Zachowanie szczególnej ostrożności w miejscach wspólnych: furtki, bramki parkingi, zawory wodne – dezynfekujmy ręce!

  • Zachowanie odległości 2 metrów pomiędzy osobami.

UWAGA KORONAWIRUS !!! >>>

JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM - PRZYDZIAŁ DZIAŁKI


Prawo do użytkowania działki można otrzymać wraz z przydziałem działki i uzyskaniem członkostwa w Stowarzyszeniu Ogrodowym „Nasz Ogródek” w Jaśle.
Osoba ubiegająca się o członkostwo w Stowarzyszeniu i o prawo użytkowania działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Stowarzyszenia składa w Zarządzie Stowarzyszenia Deklarację członkowską.


Członkostwo w Związku i prawo użytkowania działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym nabywa się z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały nadającej członkostwo i prawo użytkowania oznaczonej działki. Na podstawie tej uchwały Zarząd doręcza nowemu członkowi Stowarzyszenia dokument potwierdzający przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia i przydział działki oraz „Informator prawny dla działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego „Nasz Ogródek” w Jaśle.


Nowo przyjęty członek Stowarzyszenia wpłaca na konto lub do Kasy Stowarzyszenia:

  1.  wpisowe 300 zł (jednorazowa opłata),
  2.  opłatę inwestycyjną 300 zł (jednorazowa opłata),
  3.  składkę członkowską 40 zł (opłata uiszczana corocznie),
  4.  opłatę ogrodową w wysokości 0,25 zł za każdy m kwadratowy działki (opłata uiszczana corocznie).

Od tego momentu działkowiec staje się użytkownikiem działki (gruntu), ale nie jej właścicielem.
Jedynie nasadzenia, urządzenia i obiekty
znajdujące się na działce (altany, tunele lub szklarnie, wszystkie elementy architektury drewnianej i betonowej, ogrodzenie, kompostownik, oczko wodne, basen itp., drzewa i krzewy, wszelkie rośliny ozdobne i warzywa) wykonane i nabyte ze środków finansowych użytkownika działki, stanowią jego własność.


Często jednak mówi się potocznie o sprzedaży czy kupnie działki, ale zgodnie z obowiązującymi przepisami może to dotyczyć jedynie rozliczeń finansowych pomiędzy nowym i poprzednim użytkownikiem działki, w zakresie wcześniej wspomnianych nasadzeń, urządzeń i obiektów, a ich wartość powinna być uzgodniona pomiędzy zainteresowanymi.
W przypadku braku takiego uzgodnienia, ich wycena może być zlecona biegłemu rzeczoznawcy majątkowemu.


Nowy użytkownik powinien jednak sprawdzić w Biurze Zarządu, czy poprzedni użytkownik działki nie zalega z opłatami. Jeżeli tak, to wszystkie rozliczenia finansowe przeprowadza się za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia.


Informacje na temat możliwości uzyskania przydziału działki można uzyskać od członków Zarządu Stowarzyszenia, bądź gospodarzy ogrodu, lub też odwiedzając naszą stronę internetową oraz za pomocą poczty internetowej adres: naszogrodekjaslo@wp.pl